Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU WWW.KORBAUPCYCLED.PL

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, przez ich Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu, tj. Natalia Szwed-Kisielewicz, działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. Właściciel Sklepu przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 3. Właściciel Sklepu, jako Administrator danych osobowych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystanie przez nich ze Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez stosowną ich ochronę oraz zabezpieczenie danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 4. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 5. Z zastrzeżeniem zapisów ust. 12-16 poniżej, Właściciel Sklepu Internetowego przetwarza dane osobowe Użytkowników (tj. imię, nazwisko Użytkownika, adres, w tym: nazwa ulicy, numer domu lub mieszkania, miasto, kod, kraj oraz adres e-mail, numer telefonu Użytkownika oraz adres wysyłki, jeżeli jest inny niż ten, o którym mowa powyżej) w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia i wykonania umowy sprzedaży, w tym do jej nawiązania, ukształtowania bądź zmiany jej treści, a także jej rozwiązania.
 6. Adres e-mail Użytkownika wykorzystywany jest także w celach marketingowych, w szczególności do wysyłki newslettera, pod warunkiem jednakże, że na takie działania Użytkownik wyrazi zgodę.
 7. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu Internetowego i składanie w jego ramach zamówień.
 8. Wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, o której mowa w ust. 5 powyżej, nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu Internetowego i składania w jego ramach zamówień.
 9. Właściciel Sklepu Internetowego może wskazać inne niż podane w ust. 4 powyżej dane osobowe Użytkowników służące realizacji określonych czynności w trakcie dokonywania przez nich zakupów w Sklepie Internetowym, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Właściciela Sklepu Internetowego o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.
 10. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie poprzez zmianę ustawień swojego konta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail korba.zamowienia@gmail.com
 11. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie udzieloną uprzednio Właścicielowi Sklepu Internetowego zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym także dla celów marketingowych, poprzez zmianę ustawień swojego konta lub poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail korba.zamowienia@gmail.com. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Właściciel Sklepu nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.
 12. Właściciel Sklepu jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.
 13. W związku z prowadzeniem Sklepu Internetowego, Właściciel Sklepu jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania ze sklepu, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał ze strony internetowej Sklepu, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.
 14. Poza danymi wskazanymi w ust. 12 powyżej, Sklep Internetowy w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu Internetowego. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.
 15. Pliki cookies wykorzystywane są przez Właściciela Sklepu wyłącznie w celu obsługi Sklepu Internetowego, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić serwis Sklepu Internetowego dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu.
 16. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o osobach odwiedzających Sklep Internetowy.
 17. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:
 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl