Regulamin

WYSYŁKA I PŁATNOŚCI

Czas realizacji wysyłki to 1 – 5 dni roboczych. Nie dotyczy produktów, które  w opisie mają podany inny czas realizacji.

ZWROTY

Dokonuj zwrotów do paczkomatu Inpost. Dane do zwrotu:

Cedrowa 1, 55-080 Smolec

nr paczkomatu: SMC05M

Natalia Szwed-Kisielewicz

nr telefonu: 509282264

adres e-mail: korba.zamowienia@gmail.com

DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Właściciel Sklepu – Natalia Szwed-Kisielewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą Natalia Szwed-Kisielewicz z siedzibą w Smolcu, 55-080, ul. Kasztanowa 52/2, NIP: 8971828071, REGON: 365276274
 2. Informacja Handlowa – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 pkt 2) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w szczególności zaś reklamy, oferta handlowa oraz informacje o aktualnościach, promocjach i innych wydarzeniach dotyczących Sklepu;
 3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, w tym w szczególności „Polityką Prywatności” i „Warunkach i Cenniku Dostaw”;
 6. Sklep Internetowy, Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.korbaupcycled.pl za pośrednictwem którego Klient może dokonywać zakupów określonych Towarów;
 7. Towar – produkty prezentowane w ramach Sklepu, w tym w szczególności nerki;
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem serwisu internetowego Sklepu;
 9. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) działająca na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej;
 11. Zamówienie – czynność podejmowana przez Klienta polegająca na wyborze w ramach Sklepu określonych Towarów, zmierzająca bezpośrednio do zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży tych Towarów na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.korbaupcycled.pl prowadzony jest przez Natalię Szwed-Kisielewicz, tj. Właściciela Sklepu.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3.  Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • warunki i zasady składania w ramach Sklepu Zamówień,
 • zasady zawierania Umów Sprzedaży, których przedmiotem są określone Towary oraz
 • procedurę reklamacyjną.
 • Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na jego wszystkie postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • Właściciel Sklepu nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego. 

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 • posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Linux lub Windows, IOS.
 • zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa w pkt. a) powyżej najnowszej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome lub innej kompatybilnej, oraz
 • posiadanie aktywnego konta poczty e-mail.

IV SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. W celu zamówienia Towaru za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.korbaupcycled.pl , a następnie dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu.
 2. Wybór przez Klienta zamawianych Towarów (w tym ich rodzaju oraz liczby) dokonywany jest poprzez dodanie poszczególnych Towarów do koszyka.
 3. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta następujących danych:
 • imię, nazwisko albo nazwa firmy,
 • NIP (w przypadku Klientów, innych niż osoby fizyczne),
 • adres zamieszkania albo siedziba (tj. ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail.
W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest ponadto określić czy dokonuje zakupów jako osoba prywatna czy jako przedsiębiorca, jak również wskazać adres dostawy wybranych Towarów, dokonać wyboru co do formy płatności za zamówione Towary oraz sposobu ich dostawy. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w zakresie wybranych przez siebie Towarów, zarówno co do ich rodzaju i liczby (ilości), jak również co do formy płatności za zamówione Towary oraz miejsca i formy ich dostawy. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych do złożenia Zamówienia, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać następujące informacje:
 • określenie liczby i rodzaju zamówionych Towarów,
 • cena Towaru oraz koszty dostawy,
 • dane osobowe zamawiającego Klienta,
 • formę odbioru i adres dostawy zamówionego Towaru.
W celu wysłania Zamówienia w treści zgodnej z powiadomieniem wskazanym w ust. 6 powyżej, konieczne jest dokonanie akceptacji Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku „Przeczytałem/am i akceptuję regulamin”, a następnie kliknięcie na przycisk „Kupuję i płacę”.  Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia z Właścicielem Sklepu Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia do Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.

V CENY TOWARÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 2. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. 
 3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 4. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto.
 5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu, wprowadzania nowych Towarów, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Na życzenie Klienta Właściciel Sklepu wystawia faktury.

VI KOSZTY I TERMIN DOSTAWY

 1. Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i realizowana jest w formie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 2. Koszty dostawy podane są do wiadomości Klienta przed wysłaniem przez niego Zamówienia, a także w załączniku do niniejszego Regulaminu zatytułowanego „Warunki i Cennik Dostaw”.

VII ZASADY SKŁADANIA REKLAMACJI

 1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie są oryginalne i są objęte gwarancją producenta.
 2. Właściciel Sklepu jest producentem Towarów.
 3. Czas trwania gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru klientowi.
 4. Klient może złożyć reklamację w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową lub obecności wad fabrycznych. Reklamację można zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: korba.zamowienia@gmail.com. W celu złożenia reklamacji klient musi przedstawić dowód zakupu (paragon, fakturę), potwierdzający dokonanie transakcji w naszym sklepie. Reklamacja powinna zawierać opis wady, datę zakupu, dane kontaktowe klienta oraz preferowany sposób rozpatrzenia reklamacji (naprawa, wymiana, zwrot środków).
 5. Klient jest zobowiązany zgłosić reklamację jak najszybciej po stwierdzeniu wady, niezwłocznie po jej wykryciu. Reklamację należy zgłosić w okresie jej obowiązywania, czyli nie później niż przed upływem 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru.
 6. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru objęte gwarancją, które istniały w chwili przeniesienia ryzyka na klienta. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie niezgodności towaru z umową, w tym wady ukryte oraz wady fizyczne.
 7. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w możliwie najkrótszym czasie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty zgłoszenia. W przypadku skomplikowanych reklamacji, które wymagają przeprowadzenia ekspertyzy lub analizy, termin odpowiedzi może zostać przedłużony. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym terminie odpowiedzi. Sklep podejmie decyzję dotyczącą reklamacji i poinformuje klienta o wyniku drogą elektroniczną.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z nieprawidłowego użytkowania, niewłaściwej konserwacji lub uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez klienta. Sprzedawca nie odpowiada również za normalne zużycie towaru, wynikające z jego używania w sposób zgodny z przeznaczeniem. Zapoznaj się z zasadami dbania o nerki skórzane i zamszowe.

Niniejsze zasady składania reklamacji stanowią integralną część regulaminu sklepu i obowiązują wszystkich klientów dokonujących zakupów w naszym sklepie.

VIII REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA SERWISU SKLEPU

 1. Właściciel Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu Sklepu Internetowego i zobowiązuje się do usuwania na bieżąco wszelkich nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu zgłaszanych przez Klientów.
 2. Klient może poinformować Właściciela Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail korba.zamowienia@gmail.com
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 2 powyżej Klient powinien podać swoje imię, nazwisko, adres do korespondencji (w tym adres e-mail), a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem serwisu Sklepu.
 4. Właściciel Sklepu zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej wpłynięcia.

IX ZWROTY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2012.1225), Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego może odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyny, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia odebrania Towaru, poprzez wysłanie na piśmie stosownego oświadczenia na adres siedziby Właściciela Sklepu, tj.: ul. Kasztanowa 52/2, 55-080 Smolec
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły.
 3. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży. Zwracany Towar należy przesłać na adres: ul. Cedrowa 1, 55-080 Smolec, nr paczkomatu: SMC05M, Natalia Szwed-Kisielewicz, nr telefonu: 509282264, adres e-mail: korba.zamowienia@gmail.com
 4. Zwracany Towar powinien zostać opakowany w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w transporcie.
 5. Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia wraz z kosztami dostawy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 6. Koszt odesłania Towaru oraz opakowania pokrywa Klient.
 7. Zamówienia indywidualnie nie podlegają zwrotom.

X POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient, korzystając ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i niezakłócający jego funkcjonowania, a także w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów Sklepu,
 • niewykorzystywania Sklepu do przesyłania lub zamieszczania w ramach Sklepu niezamówionej Informacji Handlowej (spamu),
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu wyłącznie dla swojego osobistego użytku,
 • korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem, właściwymi przepisami prawa oraz ogólnymi zasadami korzystania z Internetu (netykietą).

XI OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Właściciel Sklepu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego ze Sklepu Internetowego.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera Polityka Prywatności znajdująca się w Regulaminie.

XII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Sklepu są własnością Właściciela Sklepu lub zostały użyte przez niego za zgodą ich właścicieli. Wykorzystywanie ich w celach komercyjnych bez zgody Właściciela jest nielegalne i zabronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006, Nr 90, poz. 631).
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

WARUNKI I CENNIK DOSTAW

 1. Zamówione Towary dostarczamy na terytorium Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.
 2. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym czasie z przyczyn od nas niezależnych, skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.
 3. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
 4. Czas dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską wynosi zwykle od 1 do 2 dni roboczych. 
 5. Jeśli czas realizacji okazałby się dłuższy niż podany na stronach, kontaktujemy się z Kupującym, by poinformować go o opóźnieniu i potwierdzić dalszą chęć realizacji zamówienia. W przypadku rezygnacji z zamówienia Właściciel Sklepu dokona zwrotu wartości Zamówienia niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia odstąpienia przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego od Umowy Sprzedaży.
 6. Koszt wysyłki zostanie doliczony do produktów znajdujących się w Państwa koszyku. Obie kwoty składają się na ostateczny koszt zamówienia.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl